Pravila in pogoji Vandraj podarja: Magični gozd

Organizator in izvajalec nagradnega obdarovanja je Vandraj.si (v nadaljevanju Organizator).

TRAJANJE

Nagradno obarovanje poteka na spletni strani Vandraj.si in Meta profilu Vandraj (Facebook in Instagram) od 23. oktobra 2023 (9.00) do 27. oktobra 2023 (9.00).

NAGRADA

Nagradno obdarovanje poteka v sodelovanju s tematskim parkom Magični gozd – 3x družinska vstopnica v park (za 4 osebe).

SODELOVANJE V NAGRADNEM OBDAROVANJU

V nagradnenm obdarovanju lahko sodelujejo vsi, ki:
– komentirajo pod objavo “Vandraj podarja: Magični gozd” na Meta profilu Vandraj
– so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
– izpolnjujejo navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradnem obdarovanju ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu obdarovanja ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev v obliki delitev objave. Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije tega obdarovanja je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost. Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno obdarovanje, ga onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradnem obdarovanju in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradnega obdarovanja in sistema za izvedbo lahko povzročila sodelujočim v nagradnem obdarovanju in/ali tretji osebi,
– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
– nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradnem obdarovanju, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci glavnih nagrad bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Podjetje Meta (Facebook in Instagram) ni nikakor povezano z nagradnim obdarovanjem.

ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRADE

Žrebanje bo potekalo v petek, 27. oktobra 2023 ob 9. uri. Nagrajenca bomo najkasneje do 12. ure objavili na Meta profilu Vandraj v komentarju objave Vandraj podarja: Magični gozd in v članku VANDRAJ PODARJA: 2x družinska vstopnica v Magični gozd, kjer bo strašilo za noč čarovnic, objavljenem na Vandraj.si.

Nagrajenec mora v 2 dneh od prejetja obvestila o nagradi Organizatorju sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade (v sporočilu preko FB ali IG messengerja) in mu zaupati svoj elektronski naslov, kamor mu Organizator posreduje vstopnico/nagrado. Če se izžrebanec ne odzove ali v 2 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradnem obdarovanju s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno obdarovanje. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

RAZNO

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno obdarovanje, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@vandraj.si

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja tega nagradnega obdarovanja in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbn varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani nagradnega obdarovanja, na Facebook strani Organizatorja, v e-poštnih sporočilih ali drugih kanalih obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradnega obdarovanja, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradnega obdarovanja bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno obdarovanje kot celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradnega obdarovanja na vpogled sodelujočim. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. S sodelovanjem se strinjate s tem, da vas dodamo na seznam za pošiljanje tedenskih novičk. Od prejemanja novičk se lahko naknadno odjavite.

PREKLIC SODELOVANJA

Preklic sodelovanja Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradnem obdarovanju, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@vandraj.si. Sporočilo mora poslati iz naslova, s katerim je sodeloval v nagradnem obdarovanju. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.

Reševanje pritožb: Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@vandraj.si. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

S sodelovanjem v nagradnem obdarovanju se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Vse pravice pridržane. Vandraj 2016. Pogoji spletne strani Piškotki COPYRIGHT © 2016 MODERNA VENTURES SA, VIA RONCO NUOVO 11B, 6949 COMANO, ŠVICA.